2024 - Architektura, projekt, servis-inženýring...
Dolnická 2513/13, Cheb

Projekty

Některé z věcí, které děláme

Našim zákazníkům přizpůsobíme i typový projekt přímo na míru.
Podle nových pravidel umíme na přání rodinné domy bez rekuperace a Fotovoltaické elektrárny = výrazné zlevnění novostavby.

Vizualizace

Je forma ve skutečných velikostech a rozměrech uskutečnit reálný pohled na stavbu.

Zjistit více

Projekty staveb

Projektová dokumentace stavby  musí odpovídat platné vyhlášce, dokumentace pro stavební povolení (DSP) se nesmí použít pro realizaci stavby, zodpovědnost přebírá stavebník a realizační firma.

Zjistit více

Inženýrská činnost

Je projednání stavebního záměru projektu stavby s veřejnými orgány.

Zjistit více

Průzkumy

Jsou z důvodu zajištění kvality stavby, statické soudržnosti, zdravotně nezávazné stavby a pod.

Zjistit více

Našim zákazníkům připravíme projekt přímo na míru.

Naším cílem je, aby byl zákazník spokojený nejen ve fázi projektu, ale především po dokončení stavby domu. Nabízíme zákazníkům realizaci RD spolupracujícími realizační firmou.

Spolupracujeme s realizační firmou, která garantuje ceny domů, kvalitu práce a termíny předání. U naší realizační firmy se nemusíte obávat navyšování ceny v průběhu staveb.
Dále budeme postupně poskytovat rady  a tipy na různá doporučení, jak ochránit svou nemalou investici do majetku.

Co tedy musím obsahovat projektová dokumentace od Vašeho projektanta?   Čtěte níže

Tipy a rady

Tip 1) Především je nutnost, aby projektovou dokumentaci stavby zpracovala osoba s autorizací, protože podstupuje zkoušky z odbornosti, dále celoživotní vzdělávání, kde získá CERTIFIKÁT ODBORNOSTI, má praxi a zkušenosti. Při zadání projektu kontaktujte pouze ji, nikoliv zástupce (náhradu), nebo zpracovatele (kresliče), ale pouze odpovědnou osobu s autorizací (projektant). Zde zaplatíte za projekt  = Vaše celoživotní dílo a závazek, stavba zpravidla za několik miliónů.
Tip 2) – nechte si předložit jiný projekt na ukázku, nechte si předložit to, co za peníze objednáváte, porovnejte s jiným projektantem, porovnejte, zda odpovídá vyhlášce o dokumentaci staveb, zda je dokumentace kompletní. Nebojte se projekt reklamovat.


Stavební zákon-ČÁST PÁTÁ-HLAVA I-§ 159
§ 159Projektová činnost ve výstavbě
(2) Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány. Statické, popřípadě jiné výpočty musí být vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Není-li projektant způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku tím není dotčena.
NESPOLÉHEJTE NA STAVEBNÍ ÚŘAD – ODPOVĚDNÝ NENÍ.

Co musí projekt rodinného domu obsahovat:

Posuzování zděných staveb dle Eurokódu 8 na seizmicitu.

Posuzování zděných staveb dle Eurokódu 8 na seizmicitu.
Tyto nové požadavky přináší vyšší úroveň bezpečnosti ve stavebnictví, ale také zvyšují nároky na projektanty, aby přijaly nové metody a postupy návrhu. Po zavedení Eurokódu 8 pro ČR je nutno od 1. 3. 2010 posuzovat na seizmické účinky i zděné stavby na území České republiky. Ustanovení této normy nemusí být dodržována ve speciálních případech velmi malé seizmicity, která je určeno hranicí, kterou stanový projektant.
V projektu návrhu stavby se také musí vyřešit vliv zátížení sněhem a větrem na stavbu z důvodu její stability a bezpečnosti.

Radonový průzkum
RADON – zdravotně nezávadná stavba ?


Před samotnou realizací stavby je povinnost stavebníka v zastoupení projektanta udělat radonový průzkum, platí pro celou republiku. Obzvlášť zde u nás na Chebsku, kde je výskyt radonu vyšší než jinde.
Na základě Rn průzkumu projektant spočítá a navrhne protiradonové opatření stavby, velmi důležitá část projektu, k zajištění zdravotně nezávadné stavby. Výpočet a navržení ochrany stavby doloží do projektové dokumentace stavby pro podmínky realizace stavebních protiradonových opatření a následnou kontrolu. Stavba před uvedení do užívání se ověřuje závěrečným radonovým měřením uvnitř objektu. Tím dojde k ověření kvality realizace a návrhu projektového řešení protiradonového opatření.
Zákonná povinnost projektanta pro navržení nezávadné stavby.
Protiradonové opatření staveb podle ČSN 730601 a ČSN 730602.
„U novostaveb se doporučuje volit návrhovou hodnotu v intervalu
100 – 200 Bq/m3 a ustávajících staveb v rozmezí 150 – 250 Bq/m3. Návrhová hodnota intenzity větrání nnh se u přirozeně větraných staveb uvažuje hodnotou 0,2 h–1. U staveb s nuceným větráním pobytového prostoru se tato hodnota určí podle provozního režimu
nuceného větrání jako průměrná intenzita větrání v době užívání pobytového prostoru.“

Více