Rozdíl mezi nízkoenergetickým a pasivním domem:


Hlavní rozdíl mezi nízkoenergetickým a pasivním domem je především v množství unikajícího tepla. U pasivního domu je horní hranice měrné spotřeby tepla 15kWh/m2/rok. Na rozdíl u nízkoenergetických domů se pohybuje měrná spotřeba tepla max. 50kWh/m2/rok. Rozdíl mezi pasivním a nízkoenergetickým domem je v důslednosti dodržování principů pasivních domů. Jestliže již ve fázi studie nejsou dodrženy principy pasivních domů, nemůžeme počítat, že se "vejdeme" do 15kWh/m2/rok.

Norma ČSN 73 0540-02(10/2011) definuje pasivní domy následovně:

"Pasivní domy jsou budovy s roční měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 15 kWh/(m2a)
Takto nízkou energetickou potřebu budovy lze krýt bez použití obvyklé otopné
soustavy, pouze se systémem nuceného větrání obsahujícím účinné zpětné získávání tepla
z odváděného vzduchu (rekuperací) a malé zařízení pro dohřev vzduchu v období velmi
nízkých venkovních teplot. Navíc musí být dosaženo návrhových teplot vnitřního vzduchu
po provozní přestávce v přiměřené (a v projektové dokumentaci uvedené) době. Současně
nemá u těchto budov celkové množství primární energie spojené s provozem budovy
(vytápění, ohřev TUV a elektrické energie pro spotřebiče) překračovat hodnotu 120 kWh/(m2a).