Fotovoltaické systémy:

Princip fotovoltaického jevu

Uvedený princip je odvozen ze základů fyziky: jestliže fotony slunečního záření dopadnou na polovodičový přechod P-N, začnou z jeho krystalické mřížky vyrážet svou energií elektrony. Ty se stávají volnými částicemi a jsou příčinou elektrického proudu. Je známé, že ne všechny fotony uvolní elektrony, ale i malá část stačí k využití.

Něco z historie

Princip fotovoltaiky vymysleli v Americe v 70. letech minulého století. Byl vyvinut pro lety Apolla k měsíci, kdy bylo zapotřebí pro systémy v raketě velkého množství el. energie. Protože se systém osvědčil, začal se využívat i pro další účely. Původně se jednalo o velice nákladné zařízení, ale rozvojem nových technologií v minulých desetiletích a masovým využití panelů došlo k prudkému snížení cen, takže se stalo dostupné prakticky každému.

Fotovoltaický článek

To, že uvedený fotovoltaický jev funguje, potvrzují polovodičové fotodiody, které se používají již několik desetiletí. Jedná se principiálně o el. součástky s jedním P-N přechodem sloužící k detekci světla. Jeden P-N přechod sice uvolní jen malé množství energie, ale jestliže se zapojí tisíce stejných přechodů, začne již celkové množství energie dosahovat zajímavého množství. Každý jistě zná kapesní kalkulačky, jež mají malou řadu fotočlánků, které plně k funkci kalkulačky postačují. Správnou konstrukcí a pospojováním jednotlivých fotovoltaických článků vznikne fotovoltaický panel. Jejich výkony jsou různé, ale nejčastěji je využíván panel o výkonu cca 100 - 173 Wp/m2. Uvedená zkratka Wp (Wak peak) znamená špičkový výkon při ideálních podmínkách (když světlo o intenzitě 1000 W/m2 dopadá kolmo na panel při teplotě 25°C). Množství získané energie záleží na těchto faktorech:

  • na účinnosti vyrobených FV panelů
  • na intenzitě dopadajícího světla (je odvislá od lokality umístění)
  • na velikosti plochy, na kterou světlo dopadá (množství energie vzrůstá přímo úměrně)

velikosti FV panelů jsou dány výrobcem a většinou se liší. Doporučená velikost plochy panelu, aby s ním byla dobrá manipulovatelnost a měl přitom dostatečnou plochu pro zisk energie, se pohybuje pod 2 m2. Je nutno připomenout zásadní věc tohoto systému. Všechny FV články panelů dodávají stejnosměrné veličiny, tedy stejnosměrné napětí a stejnosměrný proud.

Připojení na síť samostatnou přípojkou

Toto připojení se používá u větších instalací tam, kde je elektrárna postavena za jednostranným účelem dodávky do rozvodné sítě. Výhoda této varianty je ve vyšší výkupní ceně za jednu dodanou kWh. Nevýhodou je nutnost postavení elektrické přípojky. Ovšem tato nevýhoda je pokryta větší velikostí elektrárny. Stavba této přípojky se pohybuje u RD v nákladech cca 10 tisíc za připojení + 500 Kč za každý ampér na hlavním jističi. U velkých FV farem je situace jiná.

Připojení na síť využitím tzv. zeleného bonusu

Tento způsob je vhodný především všude tam, kde v době výroby elektrické energie plánuje výrobce (majitel, nájemce) vyrobenou energii současně alespoň z části sám spotřebovat. Hlavní výhoda je v úspoře za zřízení nové přípojky, výrobna energie se připojí přímo do stávajícího rozvodu (u rodinných domů nebo chat, kdekoli je přístupný třífázový rozvod). Rozdíl je jenom ve výkupní ceně el. energie. V tomto případě je cca o 1,- Kč nižší za 1 kWh, oproti přímo dodávané elektřině. Zdánlivá nevýhoda nižší výkupní ceny je ovšem velmi zajímavě kompenzována skutečností, že sami spotřebováváte vlastní vyrobenou elektřinu, za kterou nic neplatíte. Když tutéž energii odeberete standardně ze sítě, platíte tarifem (např. 3,- Kč za kWh), takže máte vlastně tuto elektřinu zdarma. Je třeba mít také v patrnosti, že pokud máte malý svůj domácí stálý odběr, těžko u systému zelených bonusů docílíte plnou spotřebu vámi vyrobené energie. Pokud však bude výkon elektrárny nižší, nežli je váš odběr, je způsob využití zeleného bonusu rozhodně zajímavější variantou, než samostatné připojení.

Z uvedeného vysvětlení vyplývá logická otázka: Když vyrobenou energii sám spotřebuji, co vlastně na výrobě elektřiny vydělám, když ve výsledku do sítě nic nedodám? Podstata je v tomto případě v něčem jiném. Současný distributor el. energie má zákonem danou povinnost uhradit každou vyrobenou kWh, kterou spotřebujete. Měření proto probíhá při vaší výrobě na dvou elektroměrech - jeden je těsně u zdroje (tedy střídače) a druhý je u přípojky. Jedná se o zvláštní druh elektroměru, tzv. čtyřkvandrantní, který dovede počítat jak energii odběrným místem dodanou, tak spotřebovanou.

Umístění fotovoltaických panelů

Vlastní umístění slunečních kolektorů má zásadní vliv na výkon zařízení. Dle dlouhodobých průzkumů bylo zjištěno, že za optimální řešení je považován jižní směr s maximálním odklonem 10-15° na západ. Samozřejmostí přitom je, že v cestě slunečním paprskům nestojí další objekty. Ideální sklon panelů bývá udáván v rozmezí 35-45° od vodorovné roviny. Málokdy je poloha místa ideální, ale dle zkušenosti je možné najít řešení i v obtížných lokalitách zamýšlené stavby elektrárny. Vždy se před zahájením projektu poraďte s odborníkem dodavatelské firmy a on vám vyřeší ideální polohu kolektorů a vybere ten nejlepší typ zařízení. Dnes již existují řešení jak pro velké sklony střech, tak i pro rovné plochy. Pokud však máte střechu odkloněnou od jihu o více než 45° na východ či západ, stavbu raději nedoporučujeme. Existují sice mechanismy, které dokáží otáčet základnou elektrárny, ale jedná se o složité a drahé zařízení, natáčecí mechanizmy jsou náchylné na mechanické poškození, potřebují pravidelnou údržbu. Z hlediska nulové údržby a nulových provozních nákladů doporučujeme statické systémy, u kterých opravdu budete jen posílat faktury.

Parametry požadovaného systému

Základní popis systému:

Zařízení pro dodávku elektrické energie do rozvodné sítě distributora. Elektrická energie se vyrábí převodem slunečního záření pomocí solárních panelů a je dodávaná distributorovi kombinovaným způsobem, jednak přímým prodejem, jednak způsobem „zeleného bonusu“. Cena se řídí dle vzájemně uzavřené smlouvy s distributorem. Zde je zohledněna cena pro vlastní spotřebu výrobce energie a pro prodej přebytků do rozvodné sítě. Celý systém podléhá schválení provozovatele distribuční sítě, nebo přenosové soustavy, s kterým výrobce energie uzavírá smlouvu.

Fotovoltaický systém elektrárny se skládá z následujících prvků

Solární kolektor – jedná se o základ celého systému a hlavní výrobní zařízení. Zde se přeměňuje dopadající sluneční záření a elektrické napětí. Plocha jednotlivých panelů potřebná k zajištění 1 kWp je cca 8 m2. Pro získání požadovaného celkového výkonu, musí být proto v soustavě zapojeno výpočtem zjištěné množství panelů. Panely jsou pospojovány speciálními kabely pro vytvoření elektrického obvodu. Jsou ze speciálního materiálu odolného vlivům povětrnostních podmínek. Uchycení panelů k podkladu je provedeno na základní konstrukci úchytkami z nerezavějícího materiálu.

Napěťový střídač - jelikož výstupní proud z panelů má stejnosměrný průběh, je třeba tento před připojením k síti změnit na střídavý, který splňuje všechny požadavky zadané distributorem. Střídač současně slouží jako monitorovací zařízení a regulátor napájení sítě a v případě jakékoliv poruchy v elektrické síti okamžitě odpojuje solární zařízení. Střídač je vybavený displejem, na kterém jsou zobrazovány všechny parametry zařízení. Je zde možné sledovat údaje o činnosti systému, okamžitý výkon, napětí v soustavě, energii vyprodukovanou systémem v uvedený den či celkovou energii, kterou systém dosud vyrobil. Dále se na něm zaznamenávají eventuální poruchy a její příčiny..

Elektroměr - zařízení sloužící pro odpočet vyrobené energie, jednak použité pro vlastní potřebu a jednak dodané do přenosové sítě. Na základě vykázaných hodnot provádí následně majitel zařízení fakturaci distributorovi..

Spojovací kabely stejnosměrného proudu – slouží k rychlému a bezpečnému propojení jednotlivých panelů systému. Jsou ze speciálního odolného materiálu a koncovky jsou bezpečností konstrukce k použití ve vnějším prostředí. Skládají se z jednoho dvoužilového kabelu.

Závislost využití slunečního záření na poloze a umístění VV